Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

Door deze website van Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed (in de ruimste zin van het woord) te benaderen en/of via deze website aangeboden informatie wenst te gebruiken, verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks )voorwaarden en disclaimer.
Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen, ook zonder openbare kennisgeving. De actuele versie van deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien middels deze pagina.
Waar Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed (hierna: ‘de Stichting’ of ‘Vechtdal Breed’) wordt bedoeld, wordt daaronder mede begrepen iedere andere omroep, entiteit of rechtspersoon die haar Content aanbiedt op deze website (advertenties en commercials uitgezonderd). In gevallen niet voorzien, beslist het bestuur van de stichting. Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks )voorwaarden en disclaimer en elders vermeld privacyreglement is het Nederlands recht van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gebaseerd op de vigerende Algemene Voorwaarden van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, zoals gepubliceerd op de website npo.nl. Deze Algemene Voorwaarden wijzigen niet automatisch mee met een wijziging van de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Publieke Omroep.

Definities

Content: al het, al dan niet via de mediaspeler, door omroep NOOS en de Delta Media Groep voor stichting Vechtdal Breed gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).

Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (integratie) van de mediaspeler, widgets, gadgets en apps, inclusief de aanbieder van eindapparatuur met toegang tot internet, die verwijst naar de Content.

Mediaspeler: dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.

Disclaimer

Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed (hierna: de stichting) doet haar uiterste best om de rechthebbenden van materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld- en geluidsmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software) te traceren en om de naam van de originele bron dan wel rechthebbende te vermelden via onze kanalen. Rechthebbenden kunnen (tot uiterlijk 2 maanden na gebruik van het materiaal) zich richten tot de stichting met een verzoek tot het verhelderen dan wel plaatsen van een naamsvermelding, met een verzoek tot verwijdering van het materiaal of met een verzoek tot rectificatie. Het bestuur van de stichting treedt in overleg met de rechthebbende om zo tot de best mogelijke oplossing voor beide partijen te komen, waarbij de stichting nooit overgaat tot uitkering van gelden of eventuele financiële vergoedingen.
De informatie en Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en Content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.
De stichting is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed weer. De stichting is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.
Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.
Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content en mediaspeler: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s of andere inhoud (al dan niet via lagen, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) stemming, automatische kijktips op basis van kijkgedrag of metadata-analyse en content opeenhoping door systematische verwijzing naar de Content of plaatsen van de mediaspeler. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming (per post of per e-mail) van Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed is verkregen. De Stichting kan hieraan eisen verbinden.
De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina’s van de publieke omroepwebsites, de mediaspeler of andere door de publieke omroep aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.
Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep Content aanbiedt, zoals de mediaspeler of de websitepagina’s. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of via de mediaspeler waarbinnen de omroep Content aanbiedt. Overneming, framing, her-publicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.
Het integreren van de mediaspelers of YouTube-video’s van Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed is alléén toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere eindgebruikers. De overige in dit document genoemde gebruiksvoorwaarden dienen onverminderd in acht te worden genomen. Een commerciële eindgebruiker dient schriftelijke toestemming te hebben verkregen voor het integreren van videocontent. De Stichting kan hieraan voorwaarden verbinden.
De Stichting beslist in alle gevallen waarin niet in deze Algemene Voorwaarden wordt voorzien.

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content en de mediaspeler berusten bij Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed of haar licentiegevers.
Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder van de Content en/of de mediaspeler niet toegestaan. De Stichting kan hieraan voorwaarden stellen, in het geval van commercieel gebruik.
De auteursrechten van materiaal dat door de Omroep wordt geproduceerd hoort toe aan de Omroep. Het materiaal mag verder worden gebruikt, mits vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is gegeven en er in een naamsvermelding (in de vorm van het noemen van Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed of één van haar kanalen) wordt voorzien. Verder gebruik zonder naamsvermelding is niet toegestaan, tenzij er voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur, een bestuurder of de hoofdredacteur van de Omroep.
Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en integreren mede is begrepen) en vrijwaart de Omroep voor claims.
Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent de Omroep door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. Het recht tot naamsvermelding van de auteur of fotograaf blijft wel bestaan. De aanleverende partij moet dit bij aanlevering of tenminste binnen twee weken na eerste publicatie vermelden.
Als u nog vragen heeft of contact met Stichting Regionale Omroep Vechtdal Breed wenst op te nemen aangaande de Algemene Voorwaarden, kunt u per mail contact op nemen via b.hannenberg@deltafm.nl.

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton