logo gemeente twenterand

Analyse toont (on)mogelijkheden voor windturbines in grensgebied Almelo Tubbergen Twenterand

Gepubliceerd op
Gepubliceerd in
Deel:

ALMELO/TUBBERGEN/TWENTERAND – Het haalbaarheidsonderzoek naar de technische (on)mogelijkheden voor wind turbines in het
grensgebied van de gemeenten Almelo Tubbergen Twenterand (ATT gebied) is afgrond. Het rapport met de resultaten is beschikbaar op de websites van deze gemeenten. Het rapport laat zien welke mogelijkheden e r zijn in het ATT gebied bij verschillende geluidsniveaus.

Het onderzoek naar de ruimtelijke en technische haalbaarheid van de plaatsing van windturbines inhet ATT gebied is onderdeel van een verkenning Deze verkenning word t gezamenlijk uitgevoerd door de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel. In deze
verkenningsfase ligt nog niets vast. Alleen de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn nu in kaart gebracht. Op basis van onder meer belemmeringen (o. laagvliegroute en hoogspanningsmasten), eerder genomen besluiten ( natuurbeleid en omgevingsvisies) en (geluidsniveaus).

Resultaten
Als wordt uitgegaan van de oude geluidsnorm, waaraan een windpark met een gemiddelde geluidbelasting op een afstand van 400 meter tot de dichtstbijzijnde woning kan voldoen, zijn meerdere locaties in het ATT gebied geschikt. Het gaat dan met name om gebieden rondom de
Weitemansweg, de zandwinplas bij Vriezenveen en het gebied tussen de Westermaatweg en de Aadijk bij Almelo.
Als een afstand van 600 meter zou moeten worden aangehouden om aan een strengere geluidsnorm te voldoen dan blijven alleen locaties ten zuiden van de Weitemansweg, de zandwinplas bij Vriezenveen en tussen de Westermaatweg en Aadijk in Almelo in beeld.

In het scenario, waarin de grootste afstand tot woningen wordt aangehouden (minimaal 800 meter), blijft alleen de omgeving van de zandwinplas bij Vriezenveen overeind als kansrijke locatie.  Voor alle scenario’s geldt dat een afstand van 1 kilometer wordt aangehouden tot de woonkernen
rondom het ATT gebied.

Online bijeenkomst op donderdag 30 juni
Op donderdag 30 juni vindt om 19:30 uur een online bijeenkomst plaats, waar onderzoeksbureau Bosch Van Rijn het onderzoek verder toelicht. Zowel bewoners van het gebied als andere geïnteresseerden kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan de onderzoekers. Aanmelden
voor de bijeenkomst kan via de website van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand.

In afwachting van milieunormen
Het Rijk onderzoekt op dit moment de gezondheidseffecten in relatie tot de afstanden tot windturbines De gemeenten willen deze nieuwe milieunormen af wachten voordat verdere besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de geluidsbelasting van windturbines sterk afhankelijk is van het gekozen windturbinetype. Nieuwe, stillere windturbines voldoen eerder aan de (nader vast te stellen) geluidsnorm en geven op een aanzienlijk kortere afstand minder geluid.

Geen besluiten
Op basis van deze technische analyse vindt nog geen besluitvorming plaats over mogelijke locaties voor windturbines in het ATT gebied. De gemeenten en de Provincie Overijssel willen de komende weken eerst in gesprek met de mensen in het gebied om de resultaten van de technische analyse te bespreken. In een eerder stadium zijn onder de bewoners ook al vragen, zorgen en kansen opgehaald, die meegenomen zijn in het haalbaarheidsonderzoek. Als de gesprekken met bewoners uit de gebiedsgroep ATT zijn afgerond worden de conclusies en aanbevelingen vastgelegd. Op basis van de technische analyse en de afstemming met de gebiedsgroep vindt rond de zomer besluitvorming plaats over de voortzetting van de samenwerking tussen de gemeenten en de provincie.

Samenwerking gemeente n en Provincie
Alle gemeenten en provincies in Nederland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van grote hoeveelheden duurzame energie door zon en wind. Deze afspraken zijn opgenomen in Regionale Energie Strategieën. Ook in Twente hebben we een Regionale Energie Strategie ( Het gebied
waar de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand elkaar raken, komt uit de RES naar voren als een gebied waar windenergie een goede mogelijkheid is. Daarom hebben de drie gemeenten, in samenwerking met de Provincie Overijssel, gekozen om gezamenlijk de (on)mogelijkheden voor windturbines in dit gebied te onderzoeken.ummer: 06 10 11 90 06

© Stichting Delta Media Groep
Website door Webton